Banner
首页 > 公司产品 > 磁性纳米材料
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(氨基末端)

PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(氨基末端)

产品详情

【产品名称】

PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(氨基末端)

【成   分】

聚乙二醇 2000 修饰的磁性 Fe3O4 纳米颗粒

【特   点】

磁共振 T2 造影,极好的水溶性,抗巨噬细胞吞噬,可体内长循环,具有肿瘤被动靶向性;利用羧基末端偶联抗体构建靶向纳米探针,用于 MRI 靶向造影及分子影像研究、磁感应肿瘤热疗研究。

【用   途】

1)磁共振造影

2)磁感应热疗

3)磁性药物载体

【技术参数】

     电镜尺寸约 10 nm

          水动力尺寸(MnxZn1-xFe2O4内核+包覆层+表面水化层直径)约 25 nm

          zeta电位(粒子表面电位) 35 mV

         饱和磁化强度:约 80 emu/g Fe

           浓度:1mg/ml

询盘